نظرسنجی انتخابات

اکثریت مجلس دهم سهم کدام گروه میباشد؟